Elta 2003 - strona nieoficjalna

Strona klubowa
 • Wyniki ostatniej kolejki:
 •        

Zegar

Logowanie

Zczuba.tv

Rejestracja on-line

REGULAMIN
REJESTRACJI ZAWODNIKÓW W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE
EWIDENCJI KLUBÓW I ZAWODNIKÓW
ORAZ WYDAWANIA ELEKTRONICZNYCH KART ZAWODNIKÓW

Rozdział I
Zawodnicy

 1. Obowiązek rejestracji Zawodników, którzy ukończyli co najmniej 7 roku życia wynika z Uchwały nr VI/79 z dnia 19 kwietnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 2. Obowiązek posiadania elektronicznych kart identyfikacyjnych przez Zawodników od 16 roku życia wynika z Uchwały nr VI/79 z dnia 19 kwietnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 3. Wszyscy Zawodnicy objęci powyższym, zobowiązani są do wypełnienia oraz złożenia Formularzy Zgłoszeniowych (zwanych dalej Formularzami) w wyznaczonym miejscu i terminie.
 4. Formularz jest drukiem ścisłego zarachowania, gdyż posiada unikatowy numer odrębny dla każdego zawodnika. Zabronione jest kopiowanie Formularzy.
 5. Zawodnik jest odpowiedzialny za podanie kompletnych oraz prawdziwych danych, a także załączenie aktualnego zdjęcia w formacie przyjętym dla Dowodów Tożsamości. Zdjęcie (z zapisanym na odwrocie Imieniem, Nazwiskiem oraz numerem Formularza) należy nakleić w stosownym miejscu na Formularzu . Zabronione jest przytwierdzanie zdjęcia zszywkami.
 6. Zawodnicy posiadający Obywatelstwo POLSKIE wpisują w Formularzu numer PESEL. Natomiast Zawodnicy posiadający inne Obywatelstwo niż POLSKIE, wpisują do Formularza numer Paszportu.
 7. Zgodność z prawdą danych wpisanych do Formularza, a także fakt zapoznania się z Regulaminem rejestracji w elektronicznym systemie ewidencji klubów i zawodników oraz wydawania elektronicznych kart zawodników, Zawodnik potwierdza poprzez złożenie własnoręcznego podpisu w stosownym miejscu Formularza.
 8. Dla Zawodników niepełnoletnich wprowadza się obowiązek poświadczenia danych zawartych w Formularzu przez Przedstawicieli Ustawowych oraz zezwolenia na rejestrację Zawodnika, przekazanie oraz przetwarzanie danych osobowych Zawodnika, potwierdzonych czytelnym podpisem wraz z datą wypełnienia.
 9. Poprzez podpisanie wypełnionego Formularza przez Zawodnika lub jego Przedstawicieli Ustawowych wyrażona zostaje, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dobrowolna zgoda:
  1. na umieszczenie ich danych osobowych w elektronicznym systemie ewidencji klubów i zawodników oraz na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, przekazywanie tych danych osobowych podmiotom współpracującym z nim, a w szczególności klubom sportowym korzystającym z elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników, członkom Polskiego Związku Piłki Nożnej, podmiotom zarządzającym rozgrywkami sportowymi, w celu umożliwienia obsługi elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników oraz zapewnienia jego funkcjonalności zgodnie z regulaminem,
  2. na przetwarzanie ich danych osobowych zawartych w formularzu i umieszczonych w elektronicznym systemie ewidencji klubów i zawodników przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, przekazywanie tych danych osobowych podmiotom współpracującym z nim, w szczególności sponsorom Polskiego Związku Piłki Nożnej,
  3. umieszczenie danych osobowych Zawodnika (zgodnie z punktem 19 niniejszego dokumentu) na elektronicznej karcie identyfikacyjnej.
 10. Ponadto poprzez podpisanie wypełnionego Formularza przez Zawodnika lub jego Przedstawicieli Ustawowych wyrażona zostaje, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zgoda na wykorzystanie, w tym powielanie i rozpowszechnianie, wizerunku Zawodnika, utrwalonego na fotografii załączonej do Formularza przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, w związku z jego działalnością statutową, w szczególności poprzez jego publikację na stronach internetowych Polskiego Związki Piłki Nożnej, w związku z jego działalnością statutową oraz koniecznością umożliwienia obsługi elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników oraz zapewnienia jego funkcjonalności zgodnie z regulaminem.
 11. Podpis Zawodnika, złożony na Formularzu, nie może wykraczać poza stosowną ramkę.
 12. Dane Zawodnika weryfikowane będą dodatkowo przez Pracowników klubów piłkarskich.
 13. Na podstawie Formularza Zawodnikowi powyżej 16 roku życia zostanie wystawiona elektroniczna karta identyfikacyjna.
 14. 14. Koszt wydania karty w kwocie brutto 16,00 PLN ponosi zawodnik lub jego Klub.
 15. !!! UWAGA !!! ZMIANA NUMERU KONTA !!! Powyższą kwotę należy przekazać na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa na konto bankowe DZ Bank Polska SA numer: 47 1740 0006 0000 3000 0038 8441 !!! ZMIANA KONTA !!!
 16. Polecenie przekazania w/w kwoty musi zawierać w polu „Tytuł”
  1. w przypadku wpłaty za jeden formularz unikalny Numer Formularza, który znajduje się na pierwszej stronie niniejszego dokumentu.
  2. w przypadku zbiorczej wpłaty za więcej niż jeden formularz unikalne Numery Formularzy wszystkich dokumentów, których dotyczy wpłata
 17. Zawodnik zobowiązany jest do dołączenia do Formularza oryginału lub kopii potwierdzenia wpłaty kwoty określonej w punkcie 14.
 18. Jeżeli płatność w imieniu Zawodników zostanie przekazana przez Klub (wielokrotność kwoty określonej w punkcie 14), niezbędnym jest dołączenie do przekazanych Związkowi Piłki Nożnej Formularzy szczegółowego spisu Zawodników, za których ta płatność została uiszczona.
 19. Formularze wypełnione niepoprawnie, nieczytelnie, nie podpisane, nie poświadczone przez Klub lub Związek Piłki Nożnej, a także nie posiadające załączonego zdjęcia (lub załączone zdjęcie o złej jakości) lub potwierdzenia wpłaty, zostaną odesłane do Klubu Zawodnika, Zawodnik nie zostanie zarejestrowany w systemie Extranet i nie otrzyma elektronicznej karty identyfikacyjnej, a tym samym nie będzie mógł zostać potwierdzony ani uprawniony do gry, do czasu usunięcia błędów z Formularza i ponownego jego dostarczenia.
 20. Wraz z wpisaniem Zawodnika do elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników zostanie nadany numer identyfikacyjny, niezmienny przez okres całej kariery piłkarskiej.
 21. Elektroniczna karta identyfikacyjna zostanie zadrukowana następującymi danymi Zawodnika: nazwisko, imię, numer identyfikacyjny, data urodzenia, zdjęcie zawodnika.
 22. Gotowe elektroniczne karty identyfikacyjne zostaną dostarczone do Zawodników za pośrednictwem Klubów.
 23. Elektroniczna karta identyfikacyjna jest ważna bezterminowo.
 24. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia elektronicznej karty identyfikacyjnej lub podania błędnych lub nieprawdziwych danych, które umieszczone zostaną na elektronicznej karcie identyfikacyjnej, Zawodnik jest zobowiązany do natychmiastowego wystąpienia o jej duplikat.
 25. Proces pozyskania duplikatu elektronicznej karty identyfikacyjnej jest identyczny jak pozyskanie pierwszej elektronicznej karty identyfikacyjnej.
 26. Kompletny tekst Regulaminu oraz wszelkie informacje dotyczące elektronicznych kart identyfikacyjnych dostępną są na stronie internetowej: http://zawodnicy.pzpn.pl
 27. Wszelkie pytania dotyczące elektronicznych kart identyfikacyjnych kierowane mogą być pocztą elektroniczną, na adres karty@pzpn.pl

Rozdział II
Kluby

 1. Obowiązkiem Klubu jest zachowanie procedur oraz przestrzeganie Regulaminu rejestracji zawodników w elektronicznym systemie ewidencji klubów i zawodników oraz wydawania elektronicznych kart zawodników.
 2. Klub zobowiązany jest do pobrania z macierzystego Związku Piłki Nożnej odpowiedniej liczby Formularzy i przekazania ich swoim zawodnikom lub poinformowania o możliwości własnej rejestracji Zawodnika w portalu internetowym www.zawodnicy.pzpn.pl, zebrania i weryfikacji wypełnionych Formularzy (pod względem treści oraz załączników, zgodnie z zapisami rozdziału I niniejszego Regulaminu), a następnie ich dostarczenia do Związku Piłki Nożnej.
 3. Przedstawiciel(e) Klubu oddelegowany do zbierania wypełnionych przez Zawodników Formularzy, zobowiązany jest do weryfikacji wpisanych danych osobowych oraz załączonego zdjęcia, a następnie potwierdzenie tej czynności poprzez złożenie czytelnego podpisu, wpisanie daty oraz złożenie pieczęci klubowej.
 4. Jeżeli płatność w imieniu Zawodników zostanie przekazana zbiorczo przez Klub, niezbędnym jest aby w tytule wpłaty Klub wpisał unikalne Numery Formularzy wszystkich dokumentów, których dotyczy wpłata.
 5. Klub odpowiedzialny jest za pobranie gotowych elektronicznych kart Zawodników z siedziby Związku Piłki Nożnej, a następnie ich kolportażu wśród swoich zawodników.
 6. Zgodnie z w/w Uchwałą nr VI/79, w odniesieniu do wszystkich zawodników od 7 roku życia, Klub zobowiązany jest do całkowitego przeprowadzenia procesu dostarczenia wypełnionych Formularzy do siedziby macierzystego Związku Piłki Nożnej wraz z procesem potwierdzania oraz uprawniania do gry.

Rozdział III
Związki Piłki Nożnej

 1. Obowiązkiem Związku Piłki Nożnej jest zachowanie procedur oraz przestrzeganie Regulaminu rejestracji zawodników w elektronicznym systemie ewidencji klubów i zawodników oraz wydawania elektronicznych kart zawodników.
 2. W szczególności Związek Piłki Nożnej zobowiązany jest, w myśl Uchwały nr VI/79 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 kwietnia 2011r do współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w zakresie wprowadzenia kompletnych oraz poprawnych danych osobowych Zawodników do centralnej bazy danych systemu Extranet.
 3. Związki Piłki Nożnej otrzymują wydrukowane oraz ponumerowane Formularze, które następnie kolportują do podległych Klubów.
 4. Zabronione jest kopiowanie dostarczonych przez Polski Związek Piłki Nożnej Formularzy, gdyż stanowią one druki ścisłego zarachowania.
 5. Związki Piłki Nożnej przyjmują od Klubów wypełnione formularze i wprowadzają Zawodników do elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników w jednej z dwóch poniższych form:
  1. odbierają od Klubu wypełniony ręcznie tradycyjny Formularz, sprawdzają jego poprawność, skanują go i wprowadzają zawarte w nim dane do systemu
  2. odbierają od Klubu wydrukowany Formularz uprzednio wypełniony za pomocą strony internetowej www.zawodnicy.pzpn.pl, sprawdzają jego poprawność, skanują go i na jego podstawie weryfikują znajdujące się już w systemie dane Zawodnika.
 6. Przedstawiciel Związku Piłki Nożnej oddelegowany do czynności opisanych w powyższym punkcie zobowiązany jest do weryfikacji danych osobowych zawartych w Formularzu, a następnie potwierdzenia tej czynności poprzez złożenie czytelnego podpisu, wpisania daty oraz złożenia pieczęci związku.
 7. Na podstawie Formularzy poprawnie wprowadzonych do elektronicznego systemu ewidencji klubów i zawodników, do których załączone zostały zdjęcia oraz dowody wpłat, wyprodukowane zostaną elektroniczne karty identyfikacyjne Zawodników.
 8. Karty w opakowaniach zbiorczych, adresowanych do poszczególnych klubów, zostaną dostarczone do siedziby Związku Piłki Nożnej, skąd będą odbierane przez przedstawicieli Klubów.
 9. Przekazywanie przedstawicielom Klubów druków Formularzy oraz gotowych elektronicznych kart identyfikacyjnych, a także odbieranie od nich Formularzy wypełnionych, musi być każdorazowo potwierdzane spisaniem stosownego Protokołu Przekazania, poświadczonego przez obie strony.

Kalendarium

12

08-2022

piątek

13

08-2022

sobota

14

08-2022

niedziela

15

08-2022

pon.

16

08-2022

wtorek

17

08-2022

środa

18

08-2022

czwartek

Reklama

Najnowsza galeria

Turniej w Poddębicach 19.01.2013
Ładowanie...

Wyszukiwarka